บริการของเรา

รับทำบัญชี
บริการยื่นภาษีรายเดือน บันทึกบัญชี ปิดงบการเงินทั้งรายเดือน/รายปี
รับตรวจสอบบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบการควบคุมภายใน และตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน
รับจดทะเบียนนิติบุคคล
จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท
รับวางระบบบัญชี
การวางระบบบัญชีและระบบเอกสารให้สอดคล้องกับระบบภาษีอากร รับสอนบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร