บริการของเรา

รับทำบัญชี
บริการยื่นภาษีรายเดือน บันทึกบัญชี ปิดงบการเงินทั้งรายเดือน/รายปี
-> เริ่มต้นเพียง 2,000 บาท
รับตรวจสอบบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบการควบคุมภายใน และตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน
-> เริ่มต้นเพียง 3,500 บาท
รับจดทะเบียนนิติบุคคล
จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท
-> เริ่มต้นเพียง 3,500 บาท
รับวางระบบบัญชี
การวางระบบบัญชีและระบบเอกสารให้สอดคล้องกับระบบภาษีอากร รับสอนบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร